Fråga oss om VA!

Ring Dennis: 042-24 86 22

Maila Dennis


Gå in på djupet och läs mer om vad Cactus Eye kan göra för er.

Ladda ner broschyren

Cactus Eye - Ett VA-system som utgår ifrån ditt behov

Grunden i Cactus Eye är ett toppmodernt driftdatorsystem SCADA/DCS. Det ger även goda möjligheter till ökad integration och samordning mellan avdelningarna i din organisation. Samtidigt som det erbjuder verktyg för överblick av anläggningarna.

Skalbart och flexibelt

Cactus Eye är tillräckligt kraftfullt för att klara de största verken, stora kommuner och mer därtill. Men också tillräckligt skalbart för att även passa de allra minsta anläggningarna. Cactus Eye finns i tre versioner: Lite, Focus och Premium. Vilken version som passar dig beror på önskad funktionalitet och storlek på din anläggning: mängden anslutna styrsystem och signaler, arbetsplatser och servrar. Cactus Eye och våra understationer ger tillsammans ett distribuerat kontrollsystem: DCS.

 

Understationerna är integrerade i våra systemlösningar och erbjuder ovanligt enkelt underhåll och fjärrsupport. Cactus Eye kan naturligtvis också köras som ett SCADA-system för andra fabrikat av undercentraler. Behörig personal kan köra Cactus Eye på valfritt redskap: arbetsstation, jourdator, smart telefon, surfplatta, Linux eller Mac-dator. Perfekt för att distribuera och kvittera larm eller för att skicka meddelanden mellan driftpersonalen.

Nytt gränssnitt baserat på forskning

Gränssnittet i Cactus Eye bygger på den senaste forskningen inom HMI (Human-Machine Interface), på riktlinjerna inom High Performance HMI och på många och utförliga användartester. Processbilder från CSX och Uni-View kan överföras till Cactus Eye med befintligt utseende.

 

Larm och händelser

Cactus Eye lagrar allt som händer i din anläggning – under flera år – i larm och händelsehanteringen. Här finns stora möjligheter att sortera och söka ut aktuell information per larmklass, anläggningsdel, intensitet, styrsystem etc. Från varje larm är det enkelt att nå aktuell processbild, kurva eller åtgärdstexter. Och kombinera vyer av dessa.

 

Distribution av larm

Distribution av larm görs snabbt och effektivt från larmsystemet. Vilka klockslag när larm ska distribueras, vilka larmklasser, vilka personer eller grupper av personer är konfigurerbart. Typ av larmmottagare är också tämligen fritt via SMS eller som app. Larm-appen kan även användas för att se mätvärden, registrera viktiga händelser i verkligheten i form av text, foto, film samt skicka meddelanden till kollegor.

 

Larmanalysverktyget tar tempen på din anläggning

Cactus Eye innehåller ett väl utvecklat verktyg för att analysera larm, händelser och indikering i systemet. Detta är ett övergripande verktyg som kompletterar de traditionella larm- och händelselistorna.

 

Kartvyer med information i olika lager

I den inledande vyn visas kommunen och anläggningarna geografiskt. Kartmarkörer visar anläggningarnas placering på kartan samt om anläggningarna är i normalläge eller i avvikande läge. I vyn kan även ledningsnätens förgrening presenteras.

 

Kurvpresentation

Kurvpresentationen i Cactus Eye visar snabbt data från historiklagringen i systemet i kurv- eller stapelform. Presentationen är synnerligen flexibel vad gäller val av variabel, presentationsfärg, linjetyper, etc. Tidsaxlar och värdeaxlar är skjutbara i respektive axelled för maximal flexibilitet.

 

Läckagesökning

Själva distributionen är kanske den del i VA-Sverige där det händer mest. Ålderstigna ledningar drar resurser. Kraftig nederbörd ställer ledningsnät och VA-verk på svåra prov. Här är Cactus Eye ett suveränt verktyg med inbyggda funktioner för läckagesökning och regnmätning.

 

Nederbördsmätning

Det finns tre orsaker till varför nederbördsmätning är en viktig del i det dagliga informationsin-samlandet för en VA-verksamhet: 1) för att kunna planera åtgärder vid lokala skyfall, 2) för att dimensionera dagvattensystem, samt 3) för att kunna lösa tvister angående ersättningsskyldigheter vid översvämningar. I Cactus Eye finns funktionalitet för regnmätning tillsammans med mätverktyget Logger.